Regulamin programu „POINT BACK”

 

GŁÓWNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

& 1

 1. Organizatorem PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „POINT BACK” zwanym dalej PROGRAMEM, jest firma SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wiertniczej 149, zwanym dalej Organizatorem.
 2. PROGRAM polega na zbieraniu w formie punktów otrzymywanych za zakupy produktów w sklepie internetowym www.sklep.silog.pl i wymianie ich jako rabat kwotowy w koszyku zakupowym.

& 2

 1. Program „POINT BACK” skierowany jest dla klientów nie prowadzących działalności gospodarczej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówią z użyciem punktów jeśli zostały one użyte przez firmę oraz wyzerowania punktów na koncie i wykluczenia z programu „POINT BACK”.
 3. UCZESTNIK zaświadcza, że wszystkie podane przez niego dane w rejestracji są prawidłowe, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz że zakupione produkty są przeznaczone do użytku domowego.

& 3

 1. Program trwa 12 miesięcy od 01.01.br. roku do 31.12.br. kalendarzowego.
 2. Punkty zgromadzone na koncie klienta tracą swoja ważność 1 stycznia każdego nowego roku kalendarzowego. 1 stycznia punkty automatycznie ulegają wyzerowaniu.
 3. PROGRAM „POINT BACK” jest niezależnym programem nie łączącym się z innymi programami lojalnościowymi realizowanymi przez firmę SILOG.
 4. Naliczanie punktów za zakupy w www.sklep.silog.pl odbywa się według następującego klucza:
 • 10 wydanych złotych = 1 punkt

5. Wykorzystanie punktów odbywa się w koszyku sklepu www.sklep.silog.pl odbywa się według następującego klucza:

 • 1 punkt = 1 złoty

& 4

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu oraz nagród w Programie „POINT BACK” mogą być zgłaszane pisemnie drogą mailową, na adres sklep@silog.pl, w czasie trwania Programu oraz w terminie 60 dni od dnia zakończenia Programu, z dopiskiem PROGRAM „POINT BACK”.
 2. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora lub na adres e-mail Organizatora.
 3. Pisemna lub mailowa reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz kopie dokumentu z danego okresu rozliczeniowego do którego odnosi się reklamacja.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez ORGANIZATORA w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji lub na adres email otrzymany od uczestnika w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

& 5

Przystępując do programu UCZESTNIK wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „POINT BACK” i firmy SILOG DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 z p. zmianami). Przysługuje mu prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop