Prawo odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

KotwicaMiejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

3 SELLER SALON SERVICE
ul. Żytnia 1, 05-500 Piaseczno
NIP. 8441048773
REGON: 144416973

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia

……………………………………….. w ………………………………………………………………..

Proszę   o    zwrot    kwoty  ………………  zł      (słownie  ………………………………………………………złotych)

przekazem pocztowym na adres……………………………………………………………………………… …..

lub na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………

podpis Konsumenta

 

 

1 Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od zawarcia umowy.

  1. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
  1. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Źródło: www.konsument.um.warszawa.pl

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop